Annual General Meeting 2017

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 20 މާރިޗު 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާވާހަކަ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

Date: 20th March 2017 (Monday)

AGM Iulaan : http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/59228


15th Interschool Badminton Tournament 2017

15th Interschool Badminton Tournament 2017, Scheduled from 15th March – 23rd March 2017.
Entry forms, tournament rules and regulations will be available via our Facebook page and it’s uploaded in our downloads section of the website.

Last Date to Submit Entry Forms: 1st March 2017 – 14:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]