Annual General Meeting 2017

February 15, 2017
Annual General Meeting 2017

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 20 މާރިޗު 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާވާހަކަ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

Date: 20th March 2017 (Monday)

AGM Iulaan : http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/59228