Government Office/Company Badminton Championship 2018

Government Office/Company 4th Badminton Championship 2018

Scheduled from 6th – 17th AUGUST 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

Last Date to Submit TEAM LISTS on or Before 30th July 2018, 3pm.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


Ramazan Badminton Cup 2018

2018  ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 1 މެއި 2018 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރޝިޕް ހަދާފައިވާ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 20 މެއި 2018

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 15 މެއި 2017 14:00 ގެ ކުރިން

 www.badmintonmadlives.org.mv  ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް 

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެ


15th Int.school Badminton Tournament 2018

MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018, Scheduled from 20th March – 31st March 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 1st March 2018 , 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


44th National Badminton Tournament & 10th Atoll League 2017

44th National Badminton Tournament 2017

10th Atoll League Badminton Tournament 2017

25th November 2017 – 4th December 2017.


Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 14th November 2017 – 14:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.


Government Office/Company Badminton Championship 2017

Government Office/Company Badminton Championship 2017

Scheduled from 19th October 2017 – 30th October 2017.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available via our Facebook page and downloads section of our website.

  • Team List Submission Deadline 10th October 2017

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For more info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


Ramazan Cup 2017

2017  ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 1 މެއި 2017 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރޝިޕް ހަދާފައިވާ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2017

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 25 މެއި 2017 14:00 ގެ ކުރިން

 ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް http://badmintonmaldives.org.mv/

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެން.


Annual General Meeting 2017

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 20 މާރިޗު 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާވާހަކަ އެންމެހާ މެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

Date: 20th March 2017 (Monday)

AGM Iulaan : http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/59228


15th Interschool Badminton Tournament 2017

15th Interschool Badminton Tournament 2017, Scheduled from 15th March – 23rd March 2017.
Entry forms, tournament rules and regulations will be available via our Facebook page and it’s uploaded in our downloads section of the website.

Last Date to Submit Entry Forms: 1st March 2017 – 14:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]