16th Int.school Badminton Tournament 2019 “NORTH & NORTH CENTRAL ZONE”

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs

Downloads (North & North Central Zone):


16th Int.school Badminton Tournament 2019 “GREATER MALE’ & CENTRAL ZONE”

  • Greater Male’ Zone  & Central Zone ( 21st-30th June 2019 Male, Male Kulhuvaru Ekuveni )

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs
  • Greater Male’ Zone & Central Zone on or Before 10th June 2019 1400hrs

Downloads (Greater Male’ & Central Zone):


Ramazan Badminton Cup 2019

 ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް 2019

 

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 13 މެއި 2019

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައަޅުއްވާއިރު މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު ގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް އެކުވެނި ގާޑްޕޯސްޓް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ

  

 

. 2019 ،މެއި 2

 

 


3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

Scheduled from 8th-13th April 2019.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 28th March 2019, 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


45th National Badminton Tournament [2nd Div] & 11th Atoll League 2018

45th National Badminton Tournament 2018 [ 2nd Div ]

11th Atoll League Badminton Tournament 2018

23rd November 2018 – 3rd December 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 08th November 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

 


45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

12th October-16th October 2018.


Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website from 16th September 2018.

Latest Date for Entry: 25 September 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.


Government Office/Company Badminton Championship 2018

Government Office/Company 4th Badminton Championship 2018

Scheduled from 6th – 17th AUGUST 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

Last Date to Submit TEAM LISTS on or Before 30th July 2018, 3pm.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


Ramazan Badminton Cup 2018

2018  ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 1 މެއި 2018 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރޝިޕް ހަދާފައިވާ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 20 މެއި 2018

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 15 މެއި 2017 14:00 ގެ ކުރިން

 www.badmintonmadlives.org.mv  ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް 

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެ


MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018

MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018 commenced today scheduled from 20th to 31st March 2018. With 26 Schools participating in the tournament where a total of 19 Schools in team event with 18 teams in Girls Team Event and 24 teams in Boys team event scheduled from 20th to 24th March 2018.

A total of 465 players participated in the Opens event commencing from 25th to 31st March 2018 in Under 12, Under 14, Under 16 and Under 19 Boys & Girls.


44th National Badminton Tournament & 10th Atoll League 2017

44th National Badminton Tournament 2017

10th Atoll League Badminton Tournament 2017

25th November 2017 – 4th December 2017.


Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 14th November 2017 – 14:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.